Saturday, 6 November 2010

Lisa Larson

Gustavsberg 1962, 1957