Saturday, 13 November 2010

Scholten & Baijings

Beautiful woven pillow covers by Scholten & Baijings for Thomas Eyck